Regulamin

I Postanowienia ogólne
 • Serwis Exito-Group zajmuje się świadczeniem usług w postaci przygotowania tłumaczeń oraz tworzenia tekstów użytkowych i marketingowych na zlecenie klienta.
 • Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przygotowanych materiałów w sposób naruszający prawo.

 • II Zamówienie:
  Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • Zamówienie zostaje przyjęte w formie elektronicznej via e-mail.
 • Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia i akceptacji wszystkich warunków przez zleceniodawcę.
 • Zamówienie jest realizowane w terminie umówionym między stronami.

 • III Realizacja zamówienia:
 • Realizacja zlecenia rozpoczyna się w momencie wpływu zaliczki na rachunek zleceniobiorcy, chyba że indywidualna umowa między stronami stanowi inaczej.
 • Wszelkie ustalenia odbywają się w formie pisemnej (e-mail) i tylko ta forma rozpatrywana będzie przy wyjaśnianiu ewentualnych nieścisłości.
 • Odpowiedzialność za wszelkie zmiany mające wpływ na cenę zlecenia, wynikające w szczególności ze zmiany wytycznych w trakcie realizacji zlecenia ponosi zamawiający.
 • W przypadku realizacji zleceń o szczególnym stopniu trudności, wymagających konkretnej wiedzy branżowej, wskazane jest przekazanie przez Zleceniodawcę źródła fachowego słownictwa. W przypadku niedostarczenia takowego glosariusza, serwis Exito-Group zastosuje słownictwo poprawne, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem, lecz niekoniecznie zgodne z oczekiwaniami Zleceniodawcy.
 • W przypadku tekstów przeznaczonych do publikacji zakłada się, że Zleceniodawca dokona redakcji i korekty tekstu we własnym zakresie, o ile nie zlecił tej usługi serwisowi Exito-Group.
 • Brak jest możliwości rezygnacji z zamówionego, przygotowanego na czas tekstu lub tłumaczenia w związku z faktem poniesienia przez przyjmującego zlecenie kosztów.
 • Przygotowane zlecenie przesyłane jest w formie elektronicznej via e-mail lub pocztą tradycyjną po wcześniejszym opłaceniu zamówionej części, bądź całości zlecenia, chyba że indywidualna umowa między stronami stanowi inaczej.
 • Płatność za wykonane zlecenie jest dokonywana na podstawie rachunku wystawionego przez serwis Exito-Group. Zleceniodawca uiszcza należność bezpośrednio na rachunek bankowy.
 • Wykonane zlecenie pozostaje własnością serwisu Exito-Group do chwili uregulowania należności przez Zleceniodawcę. Wraz z dokonaniem płatności Zleceniodawca uzyskuje majątkowe prawa autorskie do przygotowanych materiałów.

 • IV Reklamacje i postanowienia końcowe:
 • Reklamacje oraz poprawki będą uwzględniane do 14 dni od chwili przesłania materiałów.
 • Niezgłoszenie zastrzeżeń wciągu 14 dni od daty przekazania materiałów Zleceniodawcy oznacza przyjęcie wykonanego zlecenia bez zastrzeżeń.
 • Złożenie reklamacji nie zwalnia Zleceniodawcy z uiszczenia zapłaty za wykonaną usługę.
 • Za wykonane zlecenie serwis Exito-Group ponosi odpowiedzialność ograniczoną do kosztu wykonanej usługi. Odpowiedzialność występuje wyłącznie w przypadku wad których nie można usunąć.
 • Serwis Exito-Group nie podnosi odpowiedzialności finansowej za zlecenia przygotowane w trybie ekspresowym.
 • Serwis Exito-Group może podjąć się wykonania zlecenia na zasadach innych niż określone w Regulaminie.
 • Wszelkie ewentualne spory, wynikłe pomiędzy Zleceniodawcą, a serwisem Exito-Group będą rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji, w razie nieosiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.

 • POLITYKA PRYWATNOŚCI:

  Firma podejmuje wszelkie niezbędne działania, mające na celu ochronę danych osobowych swoich klientów. Ogranicza pozyskiwanie oraz wykorzystywanie poufnych informacji do koniecznego minimum, niezbędnego do świadczenia usług na najwyższym poziomie. Przetwarza dane klientów jedynie na potrzeby realizowanych projektów. Nie udostępnia informacji o odbiorcach żadnym osobom postronnym, nie mającym bezpośredniego związku ze świadczonymi usługami. Wykorzystanie jakichkolwiek danych w celach marketingowych odbywa się jedynie za zgodą klientów.
 • Administratorem danych jest Hubert Basiński prowadzący działalność pod nazwą EXITO z siedzibą w Kamionkach (62-023) ul. Dożynkowa 19/2, NIP: 7831649480
 • Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w przypadku gdy Państwo nam je udostępnią poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub przesłanie wiadomości email. Dane nie muszą być wykorzystane, mogą stanowić wyłącznie ślad po korespondencji.
 • Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji zlecenia, do wystawienia faktury za dostarczony produkt: imię, nazwisko, ulica, miasto, kod pocztowy, telefon, nip, nazwa firmy oraz do możliwości kontaktu z klientem.
 • Dane osobowe naszych dostawców i współpracowników zewnętrznych (dostawców, tłumaczy, redaktorów itp.) są przetwarzane poufnie w celach związanych z obecnie realizowanymi zleceniami.
 • Serwis Exito-Group.pl nie udostępnia ani nie sprzedaje osobom trzecim danych osobowych przekazanych przez klientów oraz współpracowników.
 • W każdej chwili mogą Państwo sprawdzić wszelkie, zgromadzone w naszej bazie dane dotyczące Państwa i dokonać ich korekty lub je usunąć. W tym celu wystarczy się z nami skontaktować telefonicznie lub drogą e-mailową. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt e-mail: biuro@exito-group.pl
 • Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 • Skorzystaj z naszych usług


  biuro@exito-group.pl
  Złóż zamówienie
  +48 796 427 021